Manu Kapalulu (Quail) - by Lili`uokalani

 

Noho nani iluna ke ao `öpua
Kapu `ihi kapu i Kilohana
Haiamü ihola ka lehua
I nä manu
 
 
Hui:
Kulikuli au iä `oe manu kapalulu
Hana wale mai nö ia`u
He aha ho`i `oe i ko`u mana`o
`Ae nö ho`i
 
 
`Ölelo ana `oe i ko ha`i ke`e
Eia iho nö me `oe
Nä`aumakua pe`e i ka poli
I a`o lü`au `ia
 
 
Ki`ina kahuna i Hawai`i
Kükulu nä ha`ilona
Kuhikuhi ke ola iä Kapo
`O ia nö ho`i
 
 
Noho iho nö `oe `ai pono iho
I kou pömaika`i nui
`Ike `ia ai he ulakolako
`O ia nö ho`i
Lili`uokalani
Beauty dwells on a rain cloud
Sacred at Kilohana
The lehua trees is surrounded by
The birds
 
 
Chorus:
Be quiet, you quail
Who nags me
You are nothing, in my opinion
Yes, indeed
 
 
You talk of the faults of others
Yet there is
An aumakua hiding in your bosom
That is fed sacrifices
 
 
The darkness of Hawai`i is consulted
Signs and omens are sought
Kapo is honored
This is so, indeed
 
 
Stay and enjoy what you have
Your great blessing
Your prosperity be known
This is so, indeed